Wachtwoord vergeten?
Advertentie plaatsen

Algemene voorwaarden Kijkenbied.nl

Kijkenbied.nl wordt onderhouden door Love2Feel. Op de inhoud en het gebruik van Kijkenbied.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Kijkenbied.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Love2Feel behoudt zich het recht voor Kijkenbied.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Kijkenbied.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Kijkenbied.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Love2Feel, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Love2Feel zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Kijkenbied.nl, mag niets van Kijkenbied.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Love2Feel.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Kijkenbied.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Love2Feel spant zich in om de informatie op Kijkenbied.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Love2Feel sluit iedere aansprakelijkheid voor op Kijkenbied.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Kijkenbied.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Love2Feel sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Kijkenbied.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Love2Feel spant zich in om Kijkenbied.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Kijkenbied.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op Kijkenbied.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Love2Feel. Love2Feel biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Love2Feel worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Kijkenbied.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Kijkenbied.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Kijkenbied.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.